Algemene jaarvergadering 2022: Notule

Notule: PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering

Dinsdag 26 Oktober 2022 om 18:00

Aanlyn via Zoom

Verwelkoming

Bernard Odendaal verwelkom almal by PEN Afrikaans se AJV en stel vir Mercy Kannemeyer aan die woord, wat die verrigtinge open met ’n gedigvoorlesing. Sy lees “woorde vir iemand anders” deur Jolyn Phillips.

Verskonings en vasstelling van ’n kworum

Teenwoordig (alfabeties):

 1. Andries Visagie          
 2. Bernard Odendaal     
 3. Catrina Wessels         
 4. Danie Marais
 5. Dibi Breytenbach       
 6. Fiona van Kerwel                   
 7. Heilna du Plooy
 8. Hendie Grobbelaar    
 9. Izak de Vries
 10. Jana Luther
 11. Louis Esterhuizen
 12. Magarethie Bredenkamp (Skrywersnaam: Tosca de Villiers)
 13. Mercy Kannemeyer

Twee bestuurslede moes verskoning maak: Jolyn Phillips en Carolyn Meads.

Volgens PEN Afrikaans se grondwet word ’n kworum bereik deur die teenwoordigheid van 40% van die stemgeregtigde lede óf 30 sulke lede (fisies of via volmag), watter een die kleinste sou wees.

PEN Afrikaans het tans 86 opbetaalde lede en ’n kworum is dus 30 lede.

Daar is 13 teenwoordiges en ons het volmagte van 22 lede ontvang. Daar is dus ’n kworum by die vergadering verteenwoordig.

Bernard lees die name uit van lede wat volmagte gestuur het (alfabeties hier gelys):

 1. Andries Bezuidenhout
 2. Azille Coetzee
 3. Clinton V. du Plessis
 4. Colette Mostert
 5. Dibi Breytenbach
 6. Ebbe Dommisse
 7. Elmarie Viljoen-Massyn
 8. Elsa Winckler
 9. Franci Greyling
 10. Francis Galloway
 11. Grant Jefthas
 12. Japie Gouws
 13. Jerzy Koch
 14. Joan Hambidge
 15. Jolyn Phillips
 16. Madelein Rust
 17. Naomi Bruwer
 18. Rita Swanepoel
 19. Rudi Venter
 20. Samantha Miller
 21. Sarie Marais-Nell
 22. Tanja Joubert

Afspraak oor lede wat volmag het om vir ander te stem

Ter bevestiging van die volmagte:

 • Bernard sal namens Jolyn Phillips, Clinton V. Du Plessis, Jerzy Koch en Franci Greyling stem.
 • Catrina sal Naomi Bruwer, Elmarie Viljoen-Massyn, Joan Hambidge, Rita Swanepoel, Colette Mostert en Samantha Miller in enige stemming verteenwoordig.
 • Danie sal namens Rudi Venter stem.
 • Fiona het van Grant Jefthas ’n volmag gekry.
 • Mercy sal namens Tanja Joubert stem.
 • Izak sal Francis Galloway, Japie Gouws, Azille Coetzee, Andries Bezuidenhout, Madelein Rust, Ebbe Dommisse, Sarie Marais-Nell en Elsa Winckler in enige stemming verteenwoordig.

Goedkeuring van notule vir die AJV gehou op 19 Oktober 2021 via Zoom, en sake voortspruitend uit die notule

Die notule vir die AJV gehou op 19 Oktober 2021 is aanlyn beskikbaar en saam met vandag se sakelys vooraf aan lede per e-pos gestuur. Daar is geen sake voortspruitend uit die notule nie. Danie stel voor dat die notule goedgekeur word. Izak sekondeer.

Voorsittersverslag

Bernard Odendaal lewer sy verslag, waarin hy onder andere PEN Afrikaans se gelukwensinge oordra aan ’n lys van pryswenners in die letterkunde en joernalistiek en erkenning gee aan dié lede en skrywers wat sedert die afgelope AJV heengegaan het. Hy belig ook ’n aantal inisiatiewe en standpuntinnames van PEN Afrikaans in 2022. Sy verslag is hier beskikbaar.

Tesourier se verslag

Izak de Vries lewer sy verslag. PEN Afrikaans is in ’n gesonde finansiële posisie. Alhoewel daar geen ongerymdhede of bevraagtekening met betrekking tot die finansies was nie, het PEN Afrikaans nie ’n ongekwalifiseerde oudit gekry nie. Dit is standaard praktyk vir ’n ouditopinie om gekwalifiseerd te wees vir ’n nie-winsgewende organisasie omdat dit nie moontlik is vir die ouditeure om te bepaal of skenkings in die vorm van kontant ontvang is en nie aangeteken is nie.

Die ouditproses is voltooi, maar ons wag nog vir die amptelike verslag. Izak meld dat enige lid op versoek toegang daartoe kan kry.

Bestuurder se verslag

Catrina Wessels doen verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede oor die afgelope jaar en bedank die projekvennote wat met PEN Afrikaans kragte saamspan, die TAO vir ruim finansiële ondersteuning en spesifiek ook ons lede en bestuur vir die goeie en lekker samewerking. Haar verslag is hier beskikbaar.

“Die onsigbare kind”

Fiona gee ’n uiteensetting van ’n projek wat PEN Afrikaans vir 2023 in die vooruitsig stel, met finansiële ondersteuning van PEN International. “Die onsigbare kind”, een van die geliefde Moemin-stories deur die Finse skrywer Tove Jansson, sal deur PEN Afrikaans in Afrikaans en isiXhosa vertaal word, in boekvorm uitgegee word en by gekose skole aangebied word om lees- en skryfvaardighede te verbeter en leerders te help dink oor ’n reeks temas soos inklusiwiteit, genderkwessies, persoonlike en sosiale probleme wat tot ’n gevoel van onsigbaarheid kan lei, en die belang van empatie.    

Algemeen

Geen verdere punte word geopper nie.  

Bernard bedank lede en belangstellendes vir hul bywoning en deelname. Die vergadering verdaag.