Algemene jaarvergadering 2021: Notule

Notule: PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering

Dinsdag 19 Oktober 2021 om 18:00

Aanlyn via Zoom

Verwelkoming

Marga Stoffer verwelkom almal by die negende AJV van PEN Afrikaans – en die tweede wat virtueel plaasvind. Ons hoop om van volgende jaar af hibriede vergaderings aan te bied, met sommige deelnemers fisies byeen en ander wat virtueel kan inskakel.

Verskonings en vasstelling van ’n kworum

Teenwoordig (alfabeties):

 1. Andries Visagie
 2. Bernard Odendaal
 3. Carien Smith
 4. Carolyn Meads
 5. Catrina Wessels
 6. Charl-Pierre Naudé
 7. Colette Mostert
 8. Corlia Fourie
 9. Dibi Breytenbach
 10. Fiona van Kerwel
 11. Izak de Vries
 12. Louis Esterhuizen
 13. Marga Stoffer
 14. Naomi Bruwer
 15. Rudi Venter
 16. Sarie Nell

Volgens PEN Afrikaans se grondwet word ’n kworum bereik deur die teenwoordigheid van 40% van die stemgeregtigde lede óf 30 sulke lede (fisies of via volmag), watter een die kleinste sou wees.

PEN Afrikaans het tans 78 opbetaalde lede en ’n kworum is dus 30 lede.

Daar is 16 teenwoordiges en ons het volmagte van 22 lede ontvang. Daar is dus ’n kworum by die vergadering verteenwoordig.

Marga lees die name uit van lede wat verskoning aangeteken en volmagte gestuur het (alfabeties hier gelys):

 1. Amanda Lourens
 2. Bibi Burger
 3. Carel van der Merwe
 4. Danie Marais
 5. Elmarie Viljoen-Massyn
 6. Eloise Wessels
 7. Elsa Winckler
 8. Fanie de Villiers
 9. Fanie Viljoen
 10. Francis Galloway
 11. Francois Lion-Cachet
 12. Ingrid Winterbach
 13. Irma Venter
 14. Jaco Fouché
 15. Joan Hambidge
 16. Kerneels Breytenbach
 17. Lydia Gittens
 18. Margarethie Bredenkamp
 19. Miemie du Plessis
 20. Rentia Weber
 21. Salvia Ockhuis
 22. Valda Jansen

Afspraak oor lede wat volmag het om vir ander te stem

Ter bevestiging van die volmagte:

 • Marga sal namens Kerneels Breytenbach, Ingrid Winterbach, Eloise Wessels en Carel van der Merwe stem
 • Bernard Odendaal sal namens Francis Galloway stem.
 • Charl-Pierre Naudé sal namens Jaco Fouché stem.
 • Izak de Vries sal namens Fanie Viljoen, Fanie de Villiers en Lydia Gittens stem.
 • Jolyn Phillips sou namens Bibi Burger gestem het, maar kon die vergadering nie bywoon nie.
 • Catrina Wessels stem namens al die ander lede wat volmagte gestuur het.

Goedkeuring van notule vir die AJV gehou op 21 Oktober 2020 via Zoom, en sake voortspruitend uit die notule

Die notule vir die AJV gehou op 21 Oktober 2020 is aanlyn beskikbaar en saam met vandag se sakelys vooraf aan lede per e-pos gestuur. Daar is geen sake voortspruitend uit die notule nie. Naomi stel voor dat die notule goedgekeur word. Carolyn en Bernard sekondeer albei.

Voorsittersverslag

Marga lewer haar verslag, waarin sy onder andere PEN Afrikaans se gelukwensinge oordra aan ’n lys van pryswenners in die letterkunde en joernalistiek en erkenning gee aan dié lede en skrywers wat sedert die afgelope AJV heengegaan het. Sy sonder kopieregverwikkelinge uit wat van noemenswaardige belang vir skrywers is en verwys na ’n lys hoogtepunte tydens haar termyne as voorsitter. Sy bedank die bestuur en bestuurder vir hul werk, asook die Trust vir Afrikaanse Onderwys vir die ondersteuning – finansieel en andersins. Haar verslag is hier beskikbaar.

Tesourier se verslag

Izak de Vries lewer sy verslag. PEN Afrikaans is in ’n gesonde finansiële posisie. Alhoewel daar geen ongerymdhede of bevraagtekening met betrekking tot die finansies was nie, het PEN Afrikaans nie ’n ongekwalifiseerde oudit gekry nie.

Dit is standaard praktyk vir ’n ouditopinie om gekwalifiseerd te wees vir ’n nie-winsgewende organisasie omdat dat dit nie moontlik is vir die ouditeure om te bepaal of skenkings in die vorm van kontant ontvang is en nie aangeteken is nie.

Izak meld dat enige lid op versoek toegang tot die ouditverslag kan kry.

Bestuurder se verslag

Catrina Wessels doen verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede oor die afgelope jaar en bedank die uittredende bestuur, en spesifiek die voorsitter, ondervoorsitter en tesouriers (Marga Stoffer, Danie Marais en Naomi Bruwer, opgevolg deur Izak aan die begin van 2021), vir die goeie en lekker samewerking. Haar verslag is hier beskikbaar.

Aankondiging van kortverhaalprojek met ondersteuning van PEN International

Catrina gee ’n uiteensetting van ’n kortverhaalprojek waarvoor PEN Afrikaans befondsing by PEN International sal ontvang. Dit bestaan uit ’n aanlyn kursus oor die skryf van verhale (reeds aan die gang), ’n skenking van boeke aan leeshoekies wat WOW by vyf hoërskole ingerig het, en ’n kortverhaalskryfkompetisie waarvoor mense in 2022 sal kan inskryf en waaroor daar meer inligting in PEN Afrikaans se Desember-nuusbrief sal wees.

Verkiesing van ’n nuwe bestuur

Die vergadering gaan oor na die stemming om PEN Afrikaans se nuwe bestuur vir die termyn 2021 – 2023 te verkies. Die stemming vind anoniem via Zoom se peilingfunksie plaas.

Marga gee agtergrond oor die verkiesbare kandidate. Hul gegewens is ook vooraf per e-pos aan lede gekommunikeer.

Alle verkiesbare kandidate word met ’n sterk meerderheidstem verkies.

Bernard Odendaal en Jolyn Phillips word met die volle steun van die vergadering tot die posisies van voorsitter en ondervoorsitter verkies.

Die ander verkose bestuurslede is:

Carolyn Meads

Danie Marais

Dibi Breytenbach

Fiona van Kerwel

Izak de Vries

Mercy Kannemeyer

Hartlik geluk aan die nuwe bestuur en baie dankie aan die uittredende bestuur vir die entoesiastiese en onbaatsugtige werk tydens jul bestuurstermyn.

Algemeen

Geen verdere punte word geopper nie.  

Marga bedank lede en belangstellendes vir hul bywoning en deelname.

Die vergadering verdaag.