Notule: Algemene jaarvergadering 2023

Verwelkoming

Bernard Odendaal verwelkom almal by PEN Afrikaans se AJV wat aanlyn via Zoom plaasvind.

Verskonings en vasstelling van ’n kworum

Die volgende lede is teenwoordig (alfabeties):

 1. Andries Visagie          
 2. Bernard Odendaal     
 3. Catrina Wessels
 4. Conrad Steenkamp    
 5. Danie Marais
 6. Dibi Breytenbach       
 7. Fiona van Kerwel                   
 8. Heléne van der Westhuizen
 9. Hendie Grobbelaar    
 10. Izak de Vries
 11. Jana Luther
 12. Lamé Ebersöhn
 13. Lynthia Julius
 14. Magarethie Bredenkamp (Skrywersnaam: Tosca de Villiers)
 15. Mercy Kannemeyer
 16. Rita Swanepoel
 17. Ruchelle Lombard
 18. Rudi Venter

Volgens PEN Afrikaans se grondwet word ’n kworum bereik deur die teenwoordigheid van 40% van die stemgeregtigde lede óf 30 sulke lede (fisies of via volmag), watter een die kleinste sou wees.

PEN Afrikaans het tans 77 opbetaalde lede en ’n kworum is dus 30 lede.

Daar is 17 teenwoordiges en ons het volmagte van 17 lede ontvang. Daar is dus ’n kworum by die vergadering verteenwoordig.

Bernard lees die name uit van lede wat volmagte gestuur het (alfabeties hier gelys):

 1. Andries Bezuidenhout
 2. Annie Olivier
 3. Carolyn Meads
 4. Clinton V. du Plessis
 5. Elmarie Viljoen-Massyn
 6. Elodi Troskie
 7. Elsa Winckler
 8. Francis Galloway
 9. Francois Lotter
 10. Irma Venter
 11. Jaco Fouché
 12. Jana Luther
 13. Joan Hambidge
 14. Naomi Meyer
 15. Rita Swanepoel
 16. Theo Kemp
 17. Wannie Carstens

Afspraak oor lede wat volmag het om vir ander te stem

Ter bevestiging van die volmagte:

 • Bernard Odendaal sal namens Clinton V. Du Plessis en Francis Galloway stem.
 • Mercy Kannemeyer sal namens Andries Bezuidenhout stem.
 • Izak de Vries sal namens Jana Luther en Naomi Meyer stem.
 • Catrina Wessels sal namens die ander lede stem wat volmagte gestuur het.

Goedkeuring van notule vir die AJV gehou op 26 Oktober 2022 via Zoom, en sake voortspruitend uit die notule

Die notule vir die AJV gehou op 26 Oktober 2022 is aanlyn beskikbaar en saam met vandag se sakelys vooraf aan lede per e-pos gestuur. Daar is geen sake voortspruitend uit die notule nie. Izak stel voor dat die notule goedgekeur word. Danie sekondeer.

Voorsittersverslag

Bernard Odendaal lewer sy verslag, waarin hy onder andere PEN Afrikaans se gelukwensinge oordra aan ’n lys van pryswenners in die letterkunde en joernalistiek en erkenning gee aan dié lede en skrywers wat sedert die afgelope AJV heengegaan het. Hy belig ook ’n aantal inisiatiewe en standpuntinnames van PEN Afrikaans in 2023. Sy verslag is hier beskikbaar.

Tesourier se verslag

Izak de Vries sit in sy verslag die breë trekke van PEN Afrikaans se inkomste en uitgawes uiteen. Die organisasie is in ’n gesonde finansiële posisie. Die 2022-oudit is nog nie afgehandel nie. Izak meld dat enige lid op versoek toegang daartoe kan kry wanneer dit beskikbaar is.

Bestuurder se verslag

Catrina Wessels doen verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede oor die afgelope jaar en bedank die projekvennote wat met PEN Afrikaans kragte saamspan, die TAO vir ruim finansiële ondersteuning en spesifiek ook ons lede en bestuur vir die goeie samewerking. Haar verslag is hier beskikbaar.

Verkiesing van ’n nuwe bestuur

Die vergadering gaan oor na die stemming om PEN Afrikaans se nuwe bestuur vir die termyn 2023 – 2025 te verkies. Die gegewens van die verkiesbare kandidate is vooraf per e-pos aan lede gekommunikeer. Die stemming vind anoniem via Zoom se peilingfunksie plaas.

Alle verkiesbare kandidate word met ’n sterk meerderheidstem verkies, en so ook Bernard Odendaal en Mercy Kannemeyer tot die posisies van voorsitter en ondervoorsitter.

Die ander verkose bestuurslede is:

Danie Marais

Dibi Breytenbach

Fiona van Kerwel

Izak de Vries

Lynthia Julius

Ruchelle Lombard

Hartlik geluk en dankie aan die nuwe bestuur en baie dankie aan die uittredende bestuur vir die entoesiastiese en onbaatsugtige werk tydens jul bestuurstermyn.

Voorstel vir bespreking: Afrikaanse Gedigtedag

PEN Afrikaans oorweeg dit om, na aanleiding van ’n voorstel in Antjie Krog se Hertzogprysaanvaardingstoespraak en ter viering van die Afrikaans 100-veldtog, ’n Afrikaanse Gedigtedag te loods om die Afrikaanse digkuns te vier en nooi lede se insette oor die voorstel uit. Daar is voorbeelde van so ’n dag in die Lae Lande (waar die aanvanklike Gedichtendag al tot Poëzieweek ontwikkel het) en Engeland (National Poetry Day).

Die idee is dat verskillende instansies, soos biblioteke, skole, letterkundige institute en museums, op dié dag onafhanklike geleenthede of inisiatiewe aanbied ter viering van die Afrikaanse poësie.

Lede stel voor dat samewerking met die volgende instansies ondersoek word: Tuin van Digters, Versindaba, LitNet, Amazwi South African Museum of Literature.

Geen teenstemme of verdere punte word geopper nie. 

Bernard bedank lede en belangstellendes vir hul bywoning en deelname. Die vergadering verdaag.