Algemene jaarvergadering 2019: Notule

PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering het op 14 September 2019 in die Wellington-biblioteek plaasgevind. Hier is die notule.

Verwelkoming

Marga Stoffer verwelkom almal by die sewende AJV van PEN Afrikaans.

Verskonings en vasstelling van ’n kworum

Teenwoordig: Andries Visagie, Carolyn Meads, Jan-Hendrik Swanepoel, Ebbe Dommisse, Izak de Vries, Darryl David, Zandra Bezuidenhout, Naomi Bruwer, Engemi Ferreira, Danie Marais, Francis Galloway, Rudi Venter, Charl-Pierre Naudé, Jerzy Koch, Pieter Hugo, Fiona van Kerwel, Catrina Wessels, John Miles, Marga Stoffer.

Volgens PEN Afrikaans se grondwet word ’n kworum bereik deur die teenwoordigheid van 40% van die stemgeregtigde lede óf 30 sulke lede (fisies of via volmag), watter een die kleinste sou wees.

Van die 20 teenwoordiges is 14 stemgeregtigde lede en ons het volmagte van 18 lede ontvang. Daar is dus ’n kworum by die vergadering verteenwoordig.

Marga lees die name uit van diegene wat verskoning aangeteken het: Bernard Odendaal, Helena Hugo, Jaco Fouché, Annie Olivier, Wannie Carstens, Elsa Winckler, Renée Conradie, Eloise Wessels, Georges Lory, Pierre-Marie Finkelstein.

Afspraak oor lede wat volmag het om vir ander te stem

Marga lees die name uit van lede wat volmagte gestuur het: Annie Olivier, Bernard Odendaal, Bernard Wessels, Carina Stander, Colette Combrink, Eloise Wessels, Elsa Winckler, Fanie de Villiers, Georges Lory, Helena Hugo, Jaco Fouché, Kerneels Breytenbach, Martin Steyn, Michiel Heyns, Miemie du Plessis, Pierre-Marie Finkelstein, Tertius Kapp, Wannie Carstens.

Goedkeuring van notule vir die AJV gehou op 2 Oktober 2018 in Potchefstroom, en sake voortspruitend uit die notule

Die notule vir die AJV gehou op 2 Oktober 2018 is aanlyn beskikbaar en saam met vandag se sakelys vooraf aan lede per e-pos gestuur. Daar is geen sake voortspruitend uit die notule nie. Naomi stel voor dat die notule goedgekeur word. Danie sekondeer.

Voorsittersverslag

Marga lewer haar verslag, waarin sy onder andere PEN Afrikaans se gelukwensinge oordra aan ’n lys van pryswenners in die letterkunde en joernalistiek en erkenning gee aan dié lede en skrywers wat sedert die afgelope AJV heengegaan het. Sy verwys na ’n paar sake waarop PEN Afrikaans die afgelope jaar gefokus het en bedank die Trust vir Afrikaanse Onderwys vir die finansiële ondersteuning en die bestuur van PEN Afrikaans vir die goeie samewerking. Haar verslag is hier beskikbaar.

Tesourier se verslag

Naomi Bruwer lewer haar verslag. Alhoewel daar geen ongerymdhede of bevraagtekening met betrekking tot die finansies was nie, het PEN Afrikaans nie ’n ongekwalifiseerde oudit gekry nie.

Dit is standaard praktyk vir ’n ouditopinie om gekwalifiseerd te wees vir ’n nie-winsgewende organisasie omdat dat dit nie moontlik is vir die ouditeure om te bepaal of skenkings in die vorm van kontant ontvang is en nie aangeteken is nie.

Alhoewel die oudit gekwalifiseerd is, is dit dus die beste uitslag wat ’n nie-winsgewende organisasie kan kry.

Naomi meld dat enige lid op versoek toegang tot die ouditverslag kan kry en stel op rekord dat PEN Afrikaans nie sodanige kontantskenkings ontvang het nie.

Die oudit is gedoen deur LDP, Stellenbosch.

Naomi stel voor dat LDP, Stellenbosch aanhou om PEN Afrikaans se oudit te behartig en die lede stem eenparig ten gunste daarvan.

Bestuurder se verslag

Catrina Wessels doen verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede oor die afgelope jaar. Haar verslag is hier beskikbaar.

Voorstel vir lewenslange lidmaatskap

Danie Marais motiveer dat lewenslange lidmaatskap aan Kerneels Breytenbach toegeken word as erkenning van sy waardevolle aandeel in die ontstaan en verdere vestiging van PEN Afrikaans, sy rol as voorsitter van die organisasie, en sy groot bydrae tot voordeel van skrywers en boeke gedurende sy loopbaan as skrywer en uitgewer.

Die lede stem eenparig ten gunste van die voorstel.

Verkiesing van bestuur  

Daar word via stembrief gestem vir die bestuur van PEN Afrikaans vir die termyn 2019 – 2021.

Marga Stoffer en Danie Marais is herverkiesbaar vir die posisies van voorsitter en ondervoorsitter. Daar is geen ander benoemings vir dié posisies nie.

Daar is vooraf twee benoemings vir bestuurslede geboekstaaf: Carolyn Meads (genomineer deur Marga en gesekondeer deur Catrina) en Jolyn Phillips (genomineer deur Catrina en gesekondeer deur Danie).

Darryl David dui aan dat hy homself verkiesbaar stel en Izak de Vries sekondeer, maar aangesien hy nie tans ’n lid van PEN Afrikaans is nie, is sy verkiesing tot bestuurslid nie moontlik nie.

Na afloop van die stemproses is die verkose bestuur as volg (in alfabetiese volgorde):

  • Bernard Odendaal
  • Carolyn Meads
  • Charl-Pierre Naudé
  • Danie Marais (ondervoorsitter)
  • Fiona van Kerwel
  • Izak de Vries
  • Jolyn Phillips
  • Marga Stoffer (voorsitter)
  • Naomi Bruwer (tesourier)

Hartlik geluk aan die nuwe bestuur en baie dankie aan die uittredende bestuur vir die entoesiastiese en onbaatsugtige werk tydens jul bestuurstermyn.

Algemeen

Darryl David stel voor dat PEN Afrikaans ’n litêrere fees reël en Marga sê dat die bestuur die versoek sal oorweeg.

Daar is geen verdere sake vir bespreking nie. Die vergadering word verdaag.