Oor die voorgestelde naamsverandering van die Afrikaanse Taalmonument  

PEN Afrikaans neem met kommer kennis van die minister van sport, kuns en kultuur, Nathi Mthethwa, se voorneme om die naam van die Afrikaanse Taalmonument (ATM) te verander, aldus ’n verklaring deur dié instansie.

Enigeen wat ag sou slaan op die werksaamhede van die ATM ná ons land se demokrasiewording sal weet dat hierdie instansie enorm baie gedoen het om sosiale kohesie en eenheid te bewerkstellig en inklusiwiteit te bevorder.

Daar is min instansies wat sigself so deeglik herbesin het as juis die Afrikaanse Taalmonument en -museum. Nie net is dit veelrassig nie, dit is ook een van die min ruimtes wat die slaweherkoms en die wesenlike invloed van die Islam op Afrikaans openlik vier en tentoonstel.

Met inagneming van wat deur die ATM opgebou is, is die sin van die beoogde naamsverandering te betwyfel.

Fondse en hulpbronne wat daarvoor geoormerk sou word, sou sekerlik beter aangewend kon word deur die bied van konkrete ondersteuning aan kuns- en kultuurbedrywighede in Suid-Afrika, deur byvoorbeeld meer kulturele geleenthede te laat plaasvind, oral in die land, ook by die ATM, en in alle inheemse tale.  

PEN Afrikaans doen ’n beroep op die besluitnemers om ’n naamsverandering vir die ATM met groot omsigtigheid te benader. Misplaaste en ondeurdagte inmenging van hierdie aard kan groot skade tot gevolg hê. PEN Afrikaans sal aan die beraadslagingsproses deelneem en die beplande openbare vergadering eerskomende Saterdag bywoon.

English version: PEN Afrikaans on the proposed name change of the Afrikaans Language Monument

PEN Afrikaans notes with concern the intent of the Minister of Sport, Arts and Culture, Nathi Mthethwa, to change the name of the Afrikaans Language Monument, known as the Afrikaanse Taalmonument (ATM), according to a statement by this institution.

Anyone who would pay attention to the activities of the ATM after our country’s democratisation will know that this institution has done an enormous amount to bring about social cohesion and unity and to promote inclusivity.

There are few institutions that have reimagined themselves as thoroughly as the Afrikaans Language Monument and Museum. Not only is it multiracial, but it is also one of the few spaces that openly celebrates and exhibits the slave origins and the substantial influence of Islam on Afrikaans.

Given what has been built up by the ATM, the sense of the proposed name change is questionable.

Funds and resources that would be earmarked for this could certainly be better utilised by providing concrete support to arts and cultural activities in South Africa, for example by having more cultural events take place, all over the country, including at the ATM, and in all indigenous languages.

PEN Afrikaans appeals to the decision-makers to approach a name change for the ATM with great caution. Misplaced and ill-considered interference of this nature can result in major damage.

PEN Afrikaans will participate in the consultation process and attend the planned public meeting this coming Saturday.