Algemene Jaarvergadering 2018: Notule

Notule: PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering
Dinsdag 2 Oktober 2018 om 19:00
ATKV-Boeke-oase (Hoffmanstraat 61), Potchefstroom

1. Verwelkoming

Marga verwelkom almal by die sesde AJV van PEN Afrikaans.

2.Verskonings en vasstelling van ’n kworum

Teenwoordig: Danie Marais, Colette Combrink, Eben Pienaar, Samantha Buitendach-Miller, Heilna du Plooy, Izak de Vries, Naomi Bruwer, Marga Stoffer, Catrina Wessels

PEN Afrikaans het tans 68 opbetaalde lede, en ’n kworum is 40% daarvan, d.w.s. 27 lede.

Daar is 7 stemgeregtigde lede teenwoordig en ons het volmagte van 20 lede ontvang. Daar is dus ’n kworum by die vergadering verteenwoordig.

Marga lees die name uit van diegene wat verskoning aangeteken het: Andries Visagie, Bernard Odendaal, Wannie Carstens, Fanie Viljoen, Jaco Fouché, Charl-Pierre Naudé.

3. Afspraak oor lede wat volmag het om vir ander te stem

Marga lees die name uit van lede wat volmagte gestuur het: Amanda Lourens, Annie Olivier, Bernard Odendaal, Carina Stander, Chanette Paul, Fanie de Villiers (Kleinboer), Fanie Viljoen, Fiona van Kerwel, Franci Greyling, Francis Galloway, Frederick J Botha, Hannes Deetlefs, Irma Venter, Jaco Fouché, Martin Steyn, Miemie du Plessis, Pierre-Marie Finkelstein, Ronel de Goede, Tertius Kapp, Wannie Carstens.

4. Goedkeuring van notule vir die AJV gehou op 16 September 2017 in Wellington, en sake voortspruitend uit die notule

Die notule vir die AJV gehou op 18 September 2017 is aanlyn beskikbaar. Daar is geen sake voortspruitend uit die notule nie. Naomi stel voor dat die notule goedgekeur word. Danie sekondeer.

5. Voorsittersverslag

Marga lewer haar verslag, waarin sy onder andere PEN Afrikaans se gelukwensinge oordra aan ’n lys van pryswenners in die letterkunde en joernalistiek en erkenning gee aan dié skrywers wat sedert die afgelope AJV heengegaan het. Sy verwys na ’n paar sake waarop PEN Afrikaans die afgelope jaar gefokus het en bedank die Trust vir Afrikaanse Onderwys vir die finansiële ondersteuning en die bestuur van PEN Afrikaans vir die goeie samewerking. Haar verslag is hier beskikbaar.

6. Tesourier se verslag

Naomi lewer haar verslag. Alhoewel daar geen ongerymdhede of bevraagtekening met betrekking tot die finansies was nie, het PEN Afrikaans nie ’n ongekwalifiseerde oudit gekry nie.

Dit is standaard praktyk vir ’n ouditopinie om gekwalifiseerd te wees vir ’n nie-winsgewende organisasie omdat dat dit nie moontlik is vir die ouditeure om te bepaal of skenkings in die vorm van kontant ontvang is en nie aangeteken is nie.

Alhoewel die oudit gekwalifiseerd is, is dit dus die beste uitslag wat ’n nie-winsgewende organisasie kan kry.

Naomi meld dat enige lid op versoek toegang tot die ouditverslag kan kry en stel op rekord dat PEN Afrikaans nie sodanige kontantskenkings ontvang het nie.

Die oudit is gedoen deur LDP, Stellenbosch.

7. Bestuurder se verslag

Catrina doen verslag oor PEN Afrikaans se werksaamhede oor die afgelope jaar. Dit sluit in: ’n artikelreeks oor regskwessies wat skrywers raak, die PEN Afrikaans Vertaalfonds, samewerking met Taalgenoot aan ’n rubriekreeks, PEN Afrikaans se voorlegging oor die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg, sessies by die Tuin van Digters, sowel as bewusmakingsveldtogte en stellingnames wat in lyn is met PEN Afrikaans se visie, missie en mandaat van lede. Haar verslag is hier beskikbaar.

8. Die PEN Afrikaans Vertaalfonds  

Hierdie agendapunt is in die bestuurder se verslag gedek.

9. Die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg

Hierdie agendapunt is in die bestuurder se verslag gedek.

10. Taalregte: die stand van sake en ’n stemming oor die pad vorentoe

Danie doen verslag oor die situasie rondom taalregte en meertaligheid in ons land. Hy verwys na die vergadering van PEN International se Komitee vir Vertaling en Taalregte wat hy in Junie in Switserland bygewoon het en waar hy ’n referaat oor dié onderwerp gelewer het.

Die hofsaak oor die US-taalbeleid sal bepalend wees vir die toekoms van moedertaalonderrig in Suid-Afrika. Die Konstitusionele Hof het die saak uitgestel om tyd te laat vir die hofverslae om vertaal te word.

PEN Afrikaans sal aan die hand van die uitspraak besluit oor verdere stappe in samewerking met mede-taalorganisasies. Lede se insette is welkom.

Daar vind nie ’n stemming plaas nie.

11. Voorstel vir wysiging van grondwet met betrekking tot lidmaatskapvereistes

Catrina stel voor dat PEN Afrikaans se grondwet gewysig word om lidmaatskap nie te beperk tot vaste kategorieë (skrywer, joernalis, uitgewer) nie, maar oop te stel vir persone wat ’n gevestigde belang by PEN Afrikaans se bedrywighede het en aan die ander formele vereistes vir lidmaatskap voldoen.

PEN Afrikaans se fokus bly primêr die Afrikaanse skrywers-, media- en uitgewerswêreld, maar ’n meer inklusiewe benadering tot lidmaatskap sal tot gevolg hê dat persone betrokke by geletterdheidsprogramme of wat in ander hoedanighede in die boekewêreld werk, ook kan aansluit.

Die voorstel word sonder teenstem aanvaar. PEN Afrikaans se grondwet is gewysig om as volg te lees (met die wysiging in vetdruk):

R6 Ordinary membership is open to natural persons with a vested interest in the affairs of the Association, including but not limited to writers, translators, reviewers, analysts, editors (including newspaper, magazine and book editors), publishers and journalists:

R6.1       who endorse the founding principles, beliefs, aims and modus operandi of the Association and subscribe to the principles of the PEN Charter, and:

R6.1.1    whose names appeared on the membership list of the Association on 20 October 2012;

OR

R6.1.2    who have applied for membership in accordance with specific requirements in the prescribed manner as determined from time to time and reflected in the application form [Appendix 1] and whose membership has been approved by the Executive or at a general meeting of members;

AND

R6.2       who have paid the annual membership fee as determined by the Congress.

12. Algemeen

Daar is geen verdere sake vir bespreking nie. Die vergadering word verdaag.